ŢIULESCU MIHAIL - PRIMAR


       Date Personale:

-Nume:Ţiulescu
-Prenume: Mihail
-Adresa: com. Dobreşti, jud. Dolj,STR. MIHAI EMINESCU
-Data naşterii : 12.11.1967
-Stare civila : căsătorit

Experienta profesională: ING ZOOTEHNIST
Perioada: 1996-2008
Functia sau postul ocupat: INGINER
Activităti şi responsabilităti principale: ADMINISTRATIVE
Numele şi adresa angajatorului: PRIMăRIA Dobreşti
Tipul activitătii sau sectorul de activitate: ADMINISTRATIE PUBLICA


Educatie şi formare:


Perioada: 1991-1996
Calificarea / diploma obtinută INGINER ZOOTEHNIST
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite: AGRICULTURA,ZOOTEHNIE
Numele şi tipul institutiei de invătămant / furnizorului de formare: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE A BANATULUI
Nivelul in clasificarea natională sau internatională: ZOOTEHNIST

              Atribuţii primar

    a) Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor constitutiei, precum şi punerea in aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui Romaniei, a hotărarilor şi ordonantelor Guvernului, dispune măsurile necesare şi acordă spijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi celorlalti conducători ai autoritătilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărarilor consiliului judeţean;

    b) Asigură aducerea la indeplinire a hotărarilor consiliului local. In situaţia in care apreciaza ca o hotărare este ilegală, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizează pe prefect;

    c) Poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărarii consiliului local, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări in conditiile legii;

    d) Prezintă consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind starea economică şi socială a comunei, a ora şului in concordantă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administratiei publice locale, precum şi informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotărarilor consiliului local;

    e) Intocmeste proiectul bugetului local şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar şi le dispune spre aprobare consiliului local;

    f) Exercită funcţia de ordonator principal de credite;

    g) Verifică din oficiu sau la cerere incasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de indată consiliului local cele constatate;

    h) Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi epizootiilor impreună cu organele specializate ale statului;

    i) Asigură ordinea publică şi linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, pompierilor şi unitătilor de protectie civila care au obligatia sa răspundă solicitarilor sale, in conditiile legii;

    j) Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea şi linistea publică;

    l) Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, in condiţiile legii;

    m) Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi il supune spre aprobarea consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

    n) Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice propritate a comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfaşurarea normala a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii.

    o) Conduce serviciile publice locale, asigura funcţionarea serviciilor de stare civila şi de autoritate tutelară, supraveghează realizarea măsurilor de asistentă şi ajutor social;

    p) Indeplineşte functia de ofiter de stare civila;

    q) Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date in competenţa sa prin lege;

    r) Propune Consiliului Local spre aprobare, in condiţiile legii organigrama , ştatul de functii, nr. de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;

    s) Numeşte şi eliberează din funcţie , în , condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate ale autoritţii administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului ;

    t) Indeplineşte şi alte atribuţii prevazute de lege sau de alte acte normative şi insarcinarile date de consiliul local.