IONICĂ ŞTEFANIA - SECRETAR       Date Personale:

-Nume:IONICĂ
-Prenume:ŞTEFANIA
-Data şi locul naşterii : 07.05.1965

Studii: Facultatea de Drept - Craiova - Specializarea: Drept Comunitar

              Atribuţii secretar

 1. Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

 2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu;

 3. Avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local Segarcea asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

 4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

 5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

 6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

 7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

 8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar in termen de cel mult 10 zile;

 9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

 10. Participa la sedintele Comisiei locale de aplicarea Legilor fondului funciar si urmareste modul de eliberare a titlurilor de proprietate;

 11. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local;

 12. Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originle in conditiile legii;

 13. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

 14. Asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte, procesul verbal, respectiv stenograma sedintei anterioare, asupra continutului cararora solicita acordul consiliului local;

 15. Asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

 16. Propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

 17. Acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarare;

 18. Intocmeste sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale;

 19. Raspunde de legalitatea adeverintelor, deciziilor, certificatelor si a oricaror acte pe care le semneaza impreuna cu primarul;

 20. Raspunde de intocmirea actelor notariale care sunt de competenta consiliului local;

 21. Intocmeste lucrarile compartimentului de personal, completeaza si tine carnetele de munca ale salariatilor din cadrul consiliului local;

 22. Ajuta pe primar la constatarea si sanctionarea contraventiilor;

 23. Raspunde de respectarea dispotiilor legale privind angajarea sau desfacerea contractului de munca ale acestora

 24. Urmareste respectarea prevederilor referitoare la taxele de timbru;

 25. Raspunde de conducerea la zi in mod obligatoriu a registrelor agricole

 26. Raspunde impreuna cu agentul agricol de pastrarea arhivei.